Vysadit strom

Kácení starých stromů a výsadba nových, mohou souviset. Postaráme se o rychlé, bezpečné a dokonalé odstranění přestárlého stromu a výsadbu nového stromu. Jedna etapa tak končí a druhá začíná. K obnově zeleně přistupujeme zodpovědně a sázíme jen tam, kde to má smysl.

Kácení Šarapatka nabízí:

Výsadbu alejových a solitérních stromů

K výsadbě nových stromů používáme kvalitní české výpěstky balové nebo prostokořenné.

Osazování hrází a svahů

V rámci protierozních opatření sázíme keře či stromy, které svým kořenovým systémem zpevňují svahy a hráze.

Ozeleňování a rekultivace parkových ploch

Na základě studií a osazovacích plánů realizujeme výsadby dřevin, keřů, bylin a travnatých ploch.

Zakládaní břehových porostů, biokoridorů a USES

Vytváříme zeleň v místech, kde je třeba zabezpečit biodiverzitu a spojovat jednotlivé biotopy v krajině.